Qubit Finance & Tax | Loevesteinlaan 113 | Den Haag | 2533 AH | Tel: 06 - 24888600
Administratie- en fiscaal advieskantoor
Qubit Finance & Tax

Algemene Voorwaarden van Qubit Finance & Tax

Artikel 1. DEFINITIES

De met hoofdletters aangegeven definities hebben in het kader van deze algemene

voorwaarden de volgende betekenis:

a. Bescheiden:

Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde

informatie of gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet

uitsluitend- begrepen: papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al

dan niet ondergebracht bij derden, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de

Opdracht / Overeenkomst door Opdrachtnemer vervaardigde of ver-zamelde gegevens,

al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen:

papier, cd-roms, harde schijven, e-mail en digitale omgevingen, al dan niet onderge-

bracht bij derden alsmede alle overige informatie van enige relevantie voor de uitvoering

of voltooiing van de Opdracht, al dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

b. Opdracht / Overeenkomst:

De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer

zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten;

c.. Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die aan Opdrachtnemer

de opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden;

d. Opdrachtnemer:

Qubit Finance & Tax die de Opdracht heeft aanvaard. Alle

Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Qubit Finance & Tax, niet

door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht

uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een

bepaalde medewerker of bepaalde medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409

BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten;

e. VGC

Verordening Gedragscode, te onderscheiden in Verordening Gedragscode RA

(Registeraccountant) en Verordening Gedragscode AA (Accountant-

Administratieconsulent). De VGC RA is te vinden op www.nivra.nl en de VGC AA op

www.novaa.nl;

f. Medewerker:

Een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan de

Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst;

g. Werkzaamheden:

Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever uit te

voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Opdrachtnemer zijn

aanvaard alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes,

opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij

Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor

Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende

Werkzaamheden.

2.

Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig

indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een

(schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

3.

In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling

tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen

voorwaarden.

4.

De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door

Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.

De onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze algemene

voorwaarden - geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer

weer met betrekking tot de werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle

eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te

vervallen.

Artikel 3. GEGEVENS OPDRACHTGEVER

1.

Opdrachtgever is gehouden om alle bescheiden welke Opdrachtnemer naar zijn

oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, (a) in de

gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer

te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig

dient te worden verstaan. 

2.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem

verstrekte bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard

van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3.

Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot

het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweede lid genoemde

verplichtingen heeft voldaan.  

4.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste

of onvolledige Bescheiden.

5.

Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte

extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege

het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de

uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke Bescheiden.

6.

Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door

Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

Artikel 4. UITVOERING OPDRACHT

1.

Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming  van

de toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.

2.

Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de Opdracht wordt uitgevoerd en door

welke Medewerker(s).

3.

Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een

door de Opdrachtnemer aan te wijzen derde.

Artikel. 5. (BEROEPS)REGELGEVING

 1.

Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die

voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

2.

Opdrachtgever is ermee bekend dat Opdrachtnemer - onder meer, doch niet

uitsluitend -:

a.

op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die

wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden

bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde

autoriteiten;

b.

op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding

zal moeten doen;

c.

krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de

(identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

3.

Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij

Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem

geldende wet- en (beroeps)regelgeving.

Artikel 6. INTELLECTUELE EIGENDOM

1.

Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van

intellectuele eigendomsrechten die bij Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele

eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de

Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

2.

Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele

eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop

intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan

Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven - waaronder in dit verband in elk geval,

maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen,

adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten - te ver-

veelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

3.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand

te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering

van de werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn

verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. OVERMACHT

1.

Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet

behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan

worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn

deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2.

In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het

recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk

op te zeggen, overigens zonder dat recht op eni-ge schadevergoeding bestaat. 

Artikel 8. HONORARIUM

1.

De door Opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden kan op basis van bestede tijd

en gemaakte kosten aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht maar ook op basis

van gemaakte prijsafspraak.

2.

Naast het honorarium worden de door Opdrachtnemer gemaakte onkosten en de

declaraties van door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aan Opdrachtgever in

rekening gebracht.

3.

Opdrachtnemer heeft het recht om een voorschot te vragen aan Opdrachtgever.

4.

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht

geheel is uitgevoerd, honoraria of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer

gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

5.

Het honorarium, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van

ingeschakelde derden en gemaakte onkosten, wordt per maand of per kwartaal in

rekening gebracht. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde

bedragen wordt indien de wet daartoe verplicht de omzetbelasting afzonderlijk in

rekening gebracht.

Artikel 9. BETALING

1.

Betaling door Opdrachtgever van de aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen

dient, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op enige aftrek, korting of verrekening, te

geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag

van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van

Opdrachtnemer.

2.

Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn, dan wel een

andere tussen partijen overeengekomen termijn, heeft betaald, is Opdrachtgever van

rechtswege in verzuim en is Opdrachtnemer gerechtigd om vanaf dat moment de

wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.  

3.

Indien Opdrachtgever niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft

betaald, is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van alle door Opdrachtnemer

gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de

gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde

kostenveroordeling.

4.

In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voorzover de

werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht,

hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde

rente(n) en kosten.

5.

Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het

oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, dan wel indien Opdrachtgever

nalaat een voorschot dan wel een declaratie binnen de daarvoor gestelde

betalingstermijn te voldoen, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te

verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer

te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is

Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van

de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Op-

drachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

Artikel 10. TERMIJNEN

1.

Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een termijn/datum is afgesproken

waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd en Opdrachtgever verzuimt om: (a)

een vooruitbetaling te voldoen - indien overeengekomen - of (b) de noodzakelijke

bescheiden tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking

te stellen, dan treden Opdrachtgever en Opdrachtnemer in overleg over een nieuwe

termijn/datum waarbinnen de Opdracht dient te worden uitgevoerd.

2.

Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te

beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen

Opdrachtgever en Opdrachtnemer overeengekomen is.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

 1.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat

doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige bescheiden heeft

verstrekt.

2.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of

indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door

Opdrachtnemer.

3.

Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die

het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare

tekortkoming(en) in de uitvoering van de opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot

het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Opdrachtnemer voor het

betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door

Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico.

4.

Indien, om welke reden dan ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering

overgaat, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot het bedrag van het voor

de uitvoering van de Opdracht in rekening gebrachte honorarium. Indien de Opdracht

een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan een jaar dan wordt het

hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het bedrag van het honorarium dat in de

twaalf maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade in rekening is gebracht aan

Opdrachtgever. In geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit

artikel meer bedragen dan

€ 300.000,=, per gebeurtenis, waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen geldt

als één gebeurtenis, tenzij partijen - gezien de omvang van de opdracht of de risico’s die

met de opdracht gepaard gaan - reden zien om bij het aangaan van de overeenkomst af

te wijken van dit maximum.  

5.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van

toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van

Opdrachtnemer of haar leidinggevend management.

6.

Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

7.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens

schade die veroorzaakt  is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of

onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

8.

Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers

van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder

begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het

gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in

diens bedrijf of organisatie.

Artikel 12. OPZEGGING

1.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de

overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn. Indien de

overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium

verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor 

Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

2.

Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

3.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtgever, heeft

Opdrachtnemer recht op vergoeding van het aan zijn zijde ontstane en aannemelijk te

maken bezettingsverlies, alsmede op vergoeding van additionele kosten die

Opdrachtnemer reeds heeft gemaakt en kosten die voortvloeien uit eventuele annulering

van ingeschakelde derden  (zoals - onder meer - eventuele kosten met betrekking tot

onderaanneming).

4.

Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door Opdrachtnemer, heeft

Opdrachtgever recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van

werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan

de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot

opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in dit lid bepaald,

is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle

declaraties heeft voldaan.

Artikel 13. OPSCHORTINGSRECHT

1.

Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming

van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden

of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare

vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot bescheiden van

Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.

Artikel 14. VERVALTERMIJN

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen

vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook

jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door

Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever

bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en

bevoegdheden.

Artikel 15. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

1.

Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op

verzoek van Opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar

communiceren.

2.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade

die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen tengevolge van het gebruik van

elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade

ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische

communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door

derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of

verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet

goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische

communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van

opzet of grove schuld.

3.

Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder

van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van

voornoemde risico’s.

4.

De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs

op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het

moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

 Artikel 16. OVERIGE BEPALINGEN

1.

Indien Opdrachtnemer op locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verricht,

draagt Opdrachtgever zorg voor een geschikte werkplek, die voldoet aan de wettelijk

gestelde ARBO-normen en aan andere toepasselijke regelgeving met betrekking tot

arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat

Opdrachtnemer in dat geval wordt voorzien van kantoorruimte en overige faciliteiten die

naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk of nuttig zijn om de Overeenkomst uit

te voeren en die voldoen aan alle daaraan te stellen (wettelijke) vereisten. Met betrekking

tot beschikbaar gestelde (computer)faciliteiten is Opdrachtgever verplicht voor

continuïteit zorg te dragen onder meer door middel van afdoende back-up, veiligheid en

viruscontrole procedures. Opdrachtnemer zal viruscontrole procedures toepassen

wanneer Opdrachtnemer van de faciliteiten van Opdrachtgever gebruik maakt.

2.

Opdrachtgever zal geen bij de uitvoering van de Werkzaamheden betrokken

Medewerkers aannemen of benaderen om bij Opdrachtgever, al dan niet tijdelijk, direct

of indirect in dienst te treden, dan wel direct of indirect ten behoeve van Opdrachtgever,

al dan niet in loondienst, werkzaamheden te verrichten gedurende de looptijd van de

Overeenkomst of enige verlenging daarvan en gedurende de 12 maanden daarna.

Artikel 17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

1.

De Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.

2.

Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het

arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

3.

Het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel laat onverlet de mogelijkheid van

Opdrachtgever om een geschil voor te leggen bij de Raad voor Geschillen en/of de

procesgang van klachtrecht te volgen.

Artikel 18. REPARATIECLAUSULE NIETIGHEDEN

1.

Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende

Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar

mocht zijn, dit tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel

anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere

bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende

Opdracht/Overeenkomst.

2.

Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende

opdracht/overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid,

maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben,

dan zal deze bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of

omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

3.

Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden

teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen

overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de

strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

 [●]

Algemene Voorwaarden